REGULAMIN 

ARTYKUŁ 1: POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin reguluje zasady zawierania umów sprzedaży Produktów prezentowanych w Sklepie www.makoowka.pl pomiędzy spółką: 

Makoowka

AGS Anna Szul

zarejestrowaną pod adresem: Kraków, 30-698 ul. Podgórki 41A

NIP: 6751128809, nr REGON: 363662910

zwaną dalej Sprzedawcą

a Użytkownikiem Sklepu www.makoowka.pl korzystającym z niego między innymi w celu zawarcia umowy sprzedaży, zwanym dalej "Użytkownikiem"

ARTYKUŁ 2: DEFINICJE

Ceny prezentowane są w PLN (polski nowy złoty), zawierają VAT i nie zawierają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki, poza szczególnymi przypadkami, są pokrywane przez Użytkownika.

1) "Regulamin" – niniejszy regulamin,

2) "Umowa" – umowa sprzedaży Produktu zawarta na odległość za pośrednictwem Sklepu pomiędzy Nabywcą a sklepem Makoowka,

3) "Zamówienie" – zamówienie jednego lub więcej Produktów złożone przez Nabywcę za pośrednictwem Sklepu, stanowiące ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego,

4) "Dane osobowe" – wszelkie dane jakie Nabywca umieszcza w Zamówieniu lub w Koncie, lub podaje do wiadomości Sprzedawcy w inny sposób, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, dane karty kredytowej,

5) "Produkt" – jakikolwiek towar prezentowany na stronach sklepu w celu nabycia przez Użytkownika

6) "Sklep" – sklep internetowy prowadzony w domenie www.makoowka.pl

7) "Nabywca" – Użytkownik, który zawiera Umowę,

8) "Konto" – zasoby Serwisu udostępnione Użytkownikowi przez Sprzedającego, w szczególności w celu umożliwienia zawierania Umów i przeglądania historii Zamówień,

9) "Osoba trzecia" – osoba, na rzecz której Nabywca zawiera Umowę i na rzecz której ma nastąpić dostawa Produktu, wskazana przez Nabywcę w trakcie składania Zamówienia,

10) „Karta podarunkowa” - bon towarowy, dostarczany w formie drukowanej, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w Sklepie, do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej bonu

ARTYKUŁ 3: PRODUKTY

1. Sprzedawca dysponuje ograniczoną liczbą Produktów. Sprzedawca informuje o dostępności Produktów na stronach Sklepu.

2. Sprzedawca nie gwarantuje pełnej dostępności Produktów.

3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby informacje o dostępności Produktów były aktualne, a także aby opisy Produktów i prezentowane zdjęcia Produktów były jak najdokładniejsze, jednakże prezentowane produkty i informacje o nich mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

4. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe, objęte rękojmią na wady ukryte i gwarancją (w przypadku produktów objętych gwarancją producenta). 

ARTYKUŁ 4: CENA

1. Ceny produktów podawane są w polskich złotych (PLN).

2. Wszystkie ceny Produktów wskazane w Sklepie są cenami brutto (uwzględniają podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce).

3. Całkowity koszt Zamówienia stanowi cena wszystkich zamówionych Produktów wraz z kosztem dostawy.

4. Ceny prezentowane w Sklepie mogą ulegać zmianom, w szczególności z uwagi na zmiany stawki podatku VAT. Jednakże dla złożonego Zamówienia obowiązują ceny aktualne na moment jego złożenia przez Nabywcę.

ARTYKUŁ 5: SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1. W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest założenie przez Użytkownika Konta w Sklepie.

2. Założenie Konta wymaga zaakceptowania przez Użytkownika postanowień Regulaminu. Akceptacja odbywa się przez zaznaczenie checkboxu przez Użytkownika.

3. Nabywcą Produktów może być wyłącznie osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Zamówienie Nabywcy zostaje złożone z momentem dokonania płatności za Produkty (lub wybrania płatności za pobraniem) i wysłania Zamówienia do Sklepu za pośrednictwem stron Sklepu.

5. Po otrzymaniu Zamówienia i zaksięgowaniu wpłaty Sklep wysyła potwierdzenie Zamówienia na adres e-mail Nabywcy.

6. Umowa zostaje zawarta w momencie dotarcia do Nabywcy potwierdzenia Zamówienia wysłanego przez Sklep

7. Nabywca może złożyć Zamówienie dla siebie lub dla Osoby trzeciej. W celu złożenia Zamówienia dla Osoby trzeciej, Nabywca zobowiązany jest podać dane osobowe tej osoby (imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail) w celu umożliwienia kontaktu z Osobą trzecią oraz dostarczenia Produktów do Osoby trzeciej.

ARTYKUŁ 6: PŁATNOŚĆ

1. Niezależnie od tego czy Nabywca składa Zamówienie dla siebie czy dla Osoby trzeciej, do zapłaty ceny za Produkty wraz z kosztami dostawy zobowiązany jest Nabywca.

2. Nabywca może wybrać jedną z następujących opcji płatności przewidzianych przez Sklep wskazanych poniżej:

a). Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki - doliczane są wówczas koszty operacyjne w wysokości 6zł.

b). Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

CITIBANK HANDLOWY 14 1030 0019 0109 8503 0016 7443

c). Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24. 

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

3. Ponadto Nabywca może dokonać płatności:

a). z wykorzystaniem karty podarunkowej nabytej uprzednio w Sklepie 

4. Wartość Zamówienia (wraz z kosztem dostawy) musi być co najmniej równa wartości nominalnej bonu. W przypadku, w którym wartość Zamówienia (wraz z kosztem dostawy) jest wyższa niż wartość nominalna karty upominkowej, Nabywca zobowiązany jest do dopłacenia różnicy w jeden ze sposobów płatności określonych w ustępie 2 powyżej.

5. W przypadku dostawy Produktów do Nabywcy, do Produktów zostanie dołączony odpowiedni dokument potwierdzający dokonanie zakupu. W przypadku dostawy Produktów do Osoby trzeciej, Osoba trzecia otrzymuje dokument potwierdzający zakup bez wskazanej ceny, zaś dowód zakupu wraz z podaną ceną i kosztami dostawy przesyłany jest do Nabywcy.

6. W przypadku wyboru opcji płatności przelewem tradycyjnym Sklep informuje, iż czeka na wpłatę w ciągu 3 dni od daty złożenia zamówienia. Po upływie wskazanego okresu w ust. powyżej, w przypadku braku zaksięgowania wpłaty na koncie Sklepu, zamówienie zostanie anulowane.

ARTYKUŁ 8 - KARTY PODARUNKOWE

Karty Podarunkowe są dostępne w Sklepie w zakładce PREZENT. Każda Karta Podarunkowa zawiera wskazanie jej wartości nominalnej, i tak jest to odpowiednio 100zł, 200zł lub 500zł. Karta Podarunkowa jest oznaczona terminem ważności tj. datą, do której ostatecznie może zostać zrealizowana poprzez wykonanie Zamówienia w Sklepie. Karty Podarunkowe mogą być nabywane przez Nabywcę w taki sam sposób jak inne produkty dostępne w Sklepie. Dostarczenie Karty Podarunkowej następuje poprzez wysłanie jej fizycznego egzemplarza na adres Nabywcy.

1. Warunki realizacji Kart podarunkowych

a) Nabywca może nabywać Karty Podarunkowe do wykorzystania w Sklepie przez siebie lub osoby trzecie. 

b) Karty Podarunkowe mogą być realizowane wyłącznie w Sklepie

c) Kart Podarunkowych nie można wykorzystywać do zakupu kolejnych Kart Podarunkowych. Karty Podarunkowe można kupować wyłącznie za pomocą karty kredytowej, bądź za pośrednictwem szybkich przelewów internetowych w serwisie Przelewy24

d) Kwota z Karty Podarunkowej nie jest oprocentowana ani nie ma wartości pieniężnej w gotówce. Karty Podarunkowe mogą zostać wykorzystane wyłącznie podczas procesu składania Zamówienia. Ich późniejsze rozliczenie jest niemożliwe.

e) Jeśli kwota z Karty Podarunkowej nie pokrywa wartości składanego przez Nabywcę Zamówienia, Nabywca może dopłacić różnicę korzystając z innych form płatności.

g) Płacąc za Zamówienie Nabywca może zrealizować dowolną ilość Kart Podarunkowych

h) Karty Podarunkowe nie podlegają wymianie na gotówkę

i) Karta Podarunkowa traci ważność w kolejnym dniu po dacie widniejącej na Karcie Podarunkowej

ARTYKUŁ 7: UPRAWNIENIA OSOBY TRZECIEJ

1. W przypadku złożenia przez Nabywcę Zamówienia na Produkty dla Osoby trzeciej, Osoba trzecia jest upoważniona do wykonywania wszelkich praw przysługujących Nabywcy z tytułu Umowy. Postanowienia art. 11-14 Regulaminu stosuje się odpowiednio do Osoby trzeciej.

2. Powyższe postanowienie nie wyłącza uprawnienia Nabywcy do wykonywania tych praw niezależnie od decyzji Osoby trzeciej.

3. Na Osobie trzeciej spoczywają obowiązki związane z wykonywaniem przez nią praw z Umowy.

4. W przypadku, w którym wykonywanie praw przez Osobę trzecią skutkuje obowiązkiem zwrotu przez Sprzedawcę Nabywcy ceny Produktów i/lub kosztów dostawy albo innych należności, których obowiązek zwrotu wynika z przepisów prawa, Sprzedawca zwraca te należności bezpośrednio do Nabywcy.

ARTYKUŁ 8: DANE OSOBOWE

Dane osobowe Nabywcy przetwarzane na podstawie umowy i w celu jej
realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje
dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności
zamieszczona w Sklepie.

Zasady przetwarzania Danych osobowych Użytkowników i Nabywców oraz zasady korzystania z plików cookies reguluje "Polityka prywatności", zamieszczona w Sklepie w rozdziale "Polityka prywatności”

ARTYKUŁ 9: DOSTAWA

Dostawa Zamówienia odbywa się za pomocą: Kuriera DHL lub do wybranego Paczkomatu obsługiwanego przez firmę INPOST.

Czas dostawy zależy od wybranego przez Nabywcę sposobu dostawy Produktów. Informacja o czasie dostawy Produktów będzie wyświetlana przez Sklep podczas składania przez Nabywcę Zamówienia.

3. Doręczanie przesyłek odbywa się w dniach roboczych (poniedziałek-piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), na podany przez Nabywcę adres lub do wybranego przez Kupującego Paczkomatu. Dostawa przez firmę kurierską DHL realizowana jest w godzinach roboczych (standardowo 8-18).

4. Odbiorca przesyłki powinien przy odbiorze w obecności kuriera dokonać sprawdzenia stanu zewnętrznego przesyłki, a także jej zawartości. W razie stwierdzenia ubytków lub uszkodzeń odbiorca przesyłki powinien w obecności kuriera sporządzić protokół szkody albo w przypadku stwierdzenia ubytków lub uszkodzeń po odbiorze przesyłki wezwać kuriera w ciągu 7 dni od dnia jej odebrania w celu sporządzenia protokołu szkody.

5. Sklep realizuje zamówienia tylko i wyłącznie z wysyłką - nie ma możliwości odbioru osobistego zamówienia.

6. Czas realizacji zamówienia to czas potrzebny do przygotowania zamówienia do wysyłki. Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by wyniósł on maksymalnie:

a) 24 h od momentu złożenia zamówienia w przypadku przesyłek za pobraniem; albo 

b) 48 h od momentu wpłynięcia należności za dane zamówienie na konto rachunku bankowego Sprzedawcy.

7. Zamówienia dokonane w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy są realizowane w przeciągu 48 h licząc od pierwszego dnia roboczego, jednak z pominięciem kolejnych dni ustawowo wolnych od pracy.

8.Zamówienia nie opłacone w ciągu 3 dni kalendarzowych będę anulowane. Wyjątek będą stanowić potwierdzone mailowo indywidualne ustalenia ze Sprzedawcą.

ARTYKUŁ 10: USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

1. Nabywcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia odebrania przez niego Produktów. Do zachowania powyższego terminu wystarcza wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu do Sprzedawcy na adres e-mail sklepu: hello@makoowka.pl

2. Jeżeli Nabywca odstępuje od Umowy przed otrzymaniem Produktów, przy wyborze dostawy kurierem, to z uwagi na to, że nie ma możliwości wstrzymania dostawy Produktów do Nabywcy od momentu potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę, Nabywca jest zobowiązany do odbioru Produktów od kuriera i dokonanie ich zwrotu przez przesłanie ich przesyłką rejestrowaną (pocztową lub kurierską) na adres Sprzedawcy.

3. Możliwe jest odstąpienie przez Nabywcę od Umowy w całości lub w części – co do jednego lub kilku spośród zamówionych Produktów.

4. Nabywca zobowiązany jest do zwrotu Produktów w terminie  14 dni od dnia ich dostarczenia na własny koszt wraz z wysyłanym pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu (FORMULARZ ZWROTU do pobrania tutaj)  od Umowy poprzez przesłanie ich (pocztą za potwierdzeniem odbioru lub kurierem) na adres Sprzedawcy. Za datę zwrotu uznaje się datę otrzymania przez Sklep przesyłki ze zwracanym towarem, nie datę nadania przesyłki przez Nabywcę.

5. Produkty powinny zostać zwrócone w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W szczególności zwracany Produkt powinien być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania ani być zniszczony lub uszkodzony i posiadać  wszystkie oryginalne metki.

6. W przypadku zwrotu Produktów przez przesłanie ich (pocztą lub kurierem) na adres sklepu, Nabywca powinien zachować dowód nadania, w szczególności na wypadek zagubienia przesyłki przez pocztę lub kuriera. Sprzedający zwolniony jest ze wszelkiej odpowoedzialności w przypadku zagubienia przesyłki ze zwracanymi Produktami, jej zniszczenia, kradzieży w trakcie transportu.

7. W przypadku odstąpienia przez Nabywcę od Umowy Sprzedawca zwraca Nabywcy kwotę równą:

a) cenie za Produkty i poniesione przez Nabywcę koszty dostawy Produktów do Nabywcy – w przypadku, w którym Nabywca odstępuje od Umowy w całości, przy czym zwrot kosztów dostawy wynosi równowartość najtańszej opcji dostawy oferowanej przez Sprzedawcę, niezależnie od opcji dostawy zwracanego przez Nabywcę zamówienia w całości; z całkowitym wyłączeniem metody dostawy za pobraniem, która to opłata nie podlega zwrotom w żadnym wypadku;

b) cenie za Produkty, co do których Nabywca odstąpił od Umowy – w przypadku, w którym Nabywca odstępuje od Umowy w części. W tym przypadku koszty dostawy Produktów do Nabywcy nie są zwracane z uwagi na to, że w pozostałym zakresie Nabywca od Umowy nie odstąpił.

8. Sprzedawca zwraca Nabywcy kwotę, o której mowa w ustępie 7 powyżej,  nie później niż w terminie 15 dni od dnia otrzymania zwracanych produktów.

10. Zwrot kwoty, o której mowa w ustępie 7 powyżej, następuje na rachunek bankowy Nabywcy, z którego została dokonana zapłata, na rachunek jego karty kredytowej, przy pomocy której dokonał płatności lub na rachunek wskazany przez Nabywcę w Formularzu Zwrotu

11. W przypadku, w którym Nabywca dokonał zapłaty z karty upominkowej, Sprzedawca zwraca mu kartę upominkową o wartości nominalnej bonu lub karty upominkowej wykorzystanej do dokonania zakupu.

12. Zwrotom nie podlega towar zamówiony przez Sprzedawcę na indywidualne życzenie Nabywcy. Zamówienia indywidualne podlegają przedpłacie na warunkach sczegółowych ustalonych pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą.

ARTYKUŁ 11: WYMIANY

1. Nabywcy przysługuje prawo wymiany zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki, bez podania wyraźnej przyczyny wymiany. Jest to możliwe tylko w przypadku, jeżeli produkt nie jest zniszczony lub w żaden sposób użytkowany. O zamiarze wymiany towaru należy poinformować Sprzedawcę drogą e-mailową na adres hello@makoowka.pl lub telefonicznie. Przekroczenie terminu będzie podstawą do nieuwzględnienia wymiany.

2. Wymieniany towar należy przesłać w terminie 14 dni od jego otrzymania, w oryginalnym opakowaniu, ze wszystkimi metkami, wraz z dowodem zakupu (paragon/faktura VAT) i wypełnionym formularzem WYMIANA TOWARU do pobrania tutaj.

3. Sprzedawca zobowiązuje się do wysłania wymienionego towaru w przeciągu 4 dni roboczych.

4. Koszt związany z wysyłką wymienianego i wymienionego na nowy towaru ponosi Nabywca.

5. Sprzedawca nie przyjmuje wysyłek za pobraniem.

6. Towar podlegający wymianie należy wysłać na adres Sprzedawcy.

ARTYKUŁ 14: REKLAMACJE

1. Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Większość towarów objęta jest gwarancją ustalaną przez producenta, podstawą której jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).

2. Nabywcy służy prawo do reklamacji zakupionego w Sklepie towaru w wyniku niezgodności otrzymanego towaru ze złożonym zamówieniem, opóźnień w dostawie z winy Sklepu oraz innych przypadkach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się towaru, uszkodzenia mechaniczne (obicia, otarcia, rozdarcia, wyblaknięcia) powstałe w wyniku użytkowania towaru, uszkodzenia wynikłe ze złego dopasowania towaru lub niewłaściwego użytkowania i konserwacji.

4. Nabywca powinien odesłać reklamowany towar w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu oraz z dowodem zakupu (paragon/faktura) oraz FORMULARZEM REKLAMACJI do pobrania tutaj, tak aby możliwe było zidentyfikowanie roszczeń Nabywcy. Koszt dostawy ponosi Nabywca, jednak w przypadku uznania reklamacji Koszty dostawy zostają zwrócone Nabywcy. Naprawiony lub wymieniony na nowy towar jest dostarczany do Nabywcy na koszt Sprzedawcy.

5. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszenie reklamacyjne zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

6. Reklamacje jak również towar podlegający reklamacji należy wysłać na adres: 

Makoowka 

AGS Anna Szul

ul. Podgórki 41A

30-698 Kraków

z dopiskiem „REKLAMACJA”

7. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

ARTYKUŁ 15: REGULAMIN

1. Sprzedawca publikuje aktualną wersję Regulaminu na stronach Sklepu.

2. Regulamin opublikowany jest w Sklepie w sposób umożliwiający Użytkownikowi jego utrwalenie i przechowywanie.

3. Sprzedawca może wprowadzać zmiany do Regulaminu.

4. O zamiarze wprowadzenia zmian Sprzedawca informuje z wyprzedzeniem Użytkowników posiadających Konto w Sklepie przez przesłanie na adres e-mail informacji o zakresie zmian i terminie ich wprowadzenia w życie.

5. W przypadku nieakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownikowi posiadającemu Konto w Sklepie przysługuje prawo rezygnacji z Konta w Sklepie w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianach w Regulaminie. O zamiarze rezygnacji z Konta Użytkownik informuje Sklep przez przesłanie wiadomości na adres e-mail: hello@makoowka.pl

6. Jeżeli Użytkownik nie poinformuje Sprzedawcy w terminie wskazanym w ustępie 5 o zamiarze rezygnacji z Konta, zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu wskazanym przez Sprzedawcę.

ARTYKUŁ 16: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niedozwolone jest nabywanie Produktów w celu prowadzenia ich odsprzedaży.

2. Do Umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 marca 2016 r.

Pliki do pobrania:

Formularz zwrotu pdf

Formularz wymiany pdf

Formularz reklamacji pdf